Commit 06dd4593 authored by Boris Budini's avatar Boris Budini

Update index.rst

parent 69121b46
Pipeline #303 passed with stages
in 47 seconds
......@@ -5,6 +5,9 @@ Client
Your DKAN site is an access point for users to connect with o
Your DKAN site is an access point for users to connect with o
.. attention::
**Under construction**
.. warning::
**DKAN është në proçesin e rishkrimit të manualit të përdorimit. Në DKAN ka disa ndryshime të cilat nuk reflektojnë në dokumentim, kështu që mund të ketë mungesë konsistence. Gjithashtu mund të ketë disa probleme me formatimin e tekstit. Faleminderit për mirëkuptimin!**
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment