Commit 79ee410e authored by Boris Budini's avatar Boris Budini

Update index.rst

parent 4edbee90
Pipeline #305 canceled with stage
in 15 seconds
......@@ -5,8 +5,6 @@ Client
Your DKAN site is an access point for users to connect with o
Your DKAN site is an access point for users to connect with o
.. note::
**Under construction**
.. warning::
**DKAN është në proçesin e rishkrimit të manualit të përdorimit. Në DKAN ka disa ndryshime të cilat nuk reflektojnë në dokumentim, kështu që mund të ketë mungesë konsistence. Gjithashtu mund të ketë disa probleme me formatimin e tekstit. Faleminderit për mirëkuptimin!**
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment