Commit b24e30d9 authored by Boris Budini's avatar Boris Budini

Import General Guidelines

parent 0dd9c52b
Pipeline #307 passed with stages
in 45 seconds
......@@ -7,4 +7,4 @@ About
:maxdepth: 1
values
../shared/general-guidelines
......@@ -2,46 +2,10 @@
Client
==================
Your DKAN site is an access point for users to connect with o
Your DKAN site is an access point for users to connect with o
.. warning::
**DKAN është në proçesin e rishkrimit të manualit të përdorimit. Në DKAN ka disa ndryshime të cilat nuk reflektojnë në dokumentim, kështu që mund të ketë mungesë konsistence. Gjithashtu mund të ketë disa probleme me formatimin e tekstit. Faleminderit për mirëkuptimin!**
Roli i Menaxhuesit të faqjes është roli më i lartë jo teknik në DKAN. Përdoruesit me këtë rol duhet të kenë një kuptim të mirë se si funksionon DKAN, dhe se cilat veprime administrative duhet të ndërmerren në mënyrë që të suportohet faqja dhe përdoruesit e saj.
**Unë jam një menaxhues faqjeje, çfarë duhet të di?**
Roli i *Menaxhuesit të faqjes* është i gjërë. Ju do keni akses në shumë pjesë të faqjes dhe do duhet të dini se çfarë po ndodh në parim, por zakonisht një Menaxhues faqjeje nuk merret me detajet e vogla të menaxhimit të përmbajtjes.
Role të tjera, si *Editor* dhe *Krijues përmbajtjeje*, fokusohen kryesisht në mirëmbajtjen e të dhënave të cilsisë së lartë dhe përmbajtjes narrative të cilat ndjekin standatet si dhe përfshijnë vizituesit e faqes. Lexo më shumë rreth roleve të ndryshme në :doc:`Seksionin e roleve <people/index>`.
Si një Menaxhues i faqes, ju do të ndërtoni bazën në të cilën ndërveprojnë dhe ndërtojnë rolet e tjera. Me këtë strukturë, ju mund të fokusoheni në eksperiencën e vizituesve teksa navigojnë portalin tuaj Open Data. Detyra e Menaxhuesit të faqes është të bëjë të dhënat e vlefshme duke i munëdsuar vizitorve të aksesojnë të dhënat e duhura në kohën e duhur.
**Çfarë duhet të bëjë një Menaxhues faqjeje?**
Të dhëna dhe përmbajtje
Një nga pjesët më të mëdhaja të një faqje DKAN është sigurisht përmbajtja e saj. Një Menaxhues faqjeje mund të vendosi se si përdoruesit shtojnë të dhëna dhe krijojnë përmbajtje, dhe të përdori mjete të veçanta vizuale për të shfaqur më shumë detaje nga të dhënat.
Njerëzit
Menaxhimi i të dhënave dhe përmbatjes nuk mund të bëhet vetëm. Menaxhuesit e faqes pergjigjen për të gjithë përdoruesit dhe vendosin se kush ka askses në çfarë. Ato mund të krijojnë gjithashtu grupe, të cilët kanë :doc:`Akoma më shumë mundësi për <people/dkan_user_accounts>`. Ndërto ekipin që të ndërtosh faqen.
Struktura
Krijimi i faqeve të reja, temat e DKAN, krijimi i grupeve, etj janë të gjitha forma strukturore në një faqe DKAN. Përdorni këto lloje të strukturës për të krijuar një bazë për përdoruesit e tjerë.
Pamja
Ju mund ta bëni faqen tuaj DKAN të duket dhe të ndjehet në të njëjtën vije me organizatën tuaj për t'u dhënë vizitorëve të faqes përvojën më të mirë të mundshme. Shtoni logon tuaj, ndryshoni pamjen e faqeve, personalizoni faqen kryesore, ose zgjidhni fontet e duhur për të përputhur me identitetin tuaj vizual.
Lorem Ipsum
.. toctree::
:maxdepth: 1
../shared/securitypractices
account_access_and_setup
data_and_content/adding_new_content
admin_menu
appearance
data_and_content/index
people/index
structure
../shared/general-guidelines
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment