Commit b24e30d9 authored by Boris Budini's avatar Boris Budini

Import General Guidelines

parent 0dd9c52b
Pipeline #307 passed with stages
in 45 seconds
...@@ -7,4 +7,4 @@ About ...@@ -7,4 +7,4 @@ About
:maxdepth: 1 :maxdepth: 1
values values
../shared/general-guidelines
...@@ -2,46 +2,10 @@ ...@@ -2,46 +2,10 @@
Client Client
================== ==================
Your DKAN site is an access point for users to connect with o Lorem Ipsum
Your DKAN site is an access point for users to connect with o
.. warning::
**DKAN është në proçesin e rishkrimit të manualit të përdorimit. Në DKAN ka disa ndryshime të cilat nuk reflektojnë në dokumentim, kështu që mund të ketë mungesë konsistence. Gjithashtu mund të ketë disa probleme me formatimin e tekstit. Faleminderit për mirëkuptimin!**
Roli i Menaxhuesit të faqjes është roli më i lartë jo teknik në DKAN. Përdoruesit me këtë rol duhet të kenë një kuptim të mirë se si funksionon DKAN, dhe se cilat veprime administrative duhet të ndërmerren në mënyrë që të suportohet faqja dhe përdoruesit e saj.
**Unë jam një menaxhues faqjeje, çfarë duhet të di?**
Roli i *Menaxhuesit të faqjes* është i gjërë. Ju do keni akses në shumë pjesë të faqjes dhe do duhet të dini se çfarë po ndodh në parim, por zakonisht një Menaxhues faqjeje nuk merret me detajet e vogla të menaxhimit të përmbajtjes.
Role të tjera, si *Editor* dhe *Krijues përmbajtjeje*, fokusohen kryesisht në mirëmbajtjen e të dhënave të cilsisë së lartë dhe përmbajtjes narrative të cilat ndjekin standatet si dhe përfshijnë vizituesit e faqes. Lexo më shumë rreth roleve të ndryshme në :doc:`Seksionin e roleve <people/index>`.
Si një Menaxhues i faqes, ju do të ndërtoni bazën në të cilën ndërveprojnë dhe ndërtojnë rolet e tjera. Me këtë strukturë, ju mund të fokusoheni në eksperiencën e vizituesve teksa navigojnë portalin tuaj Open Data. Detyra e Menaxhuesit të faqes është të bëjë të dhënat e vlefshme duke i munëdsuar vizitorve të aksesojnë të dhënat e duhura në kohën e duhur.
**Çfarë duhet të bëjë një Menaxhues faqjeje?**
Të dhëna dhe përmbajtje
Një nga pjesët më të mëdhaja të një faqje DKAN është sigurisht përmbajtja e saj. Një Menaxhues faqjeje mund të vendosi se si përdoruesit shtojnë të dhëna dhe krijojnë përmbajtje, dhe të përdori mjete të veçanta vizuale për të shfaqur më shumë detaje nga të dhënat.
Njerëzit
Menaxhimi i të dhënave dhe përmbatjes nuk mund të bëhet vetëm. Menaxhuesit e faqes pergjigjen për të gjithë përdoruesit dhe vendosin se kush ka askses në çfarë. Ato mund të krijojnë gjithashtu grupe, të cilët kanë :doc:`Akoma më shumë mundësi për <people/dkan_user_accounts>`. Ndërto ekipin që të ndërtosh faqen.
Struktura
Krijimi i faqeve të reja, temat e DKAN, krijimi i grupeve, etj janë të gjitha forma strukturore në një faqe DKAN. Përdorni këto lloje të strukturës për të krijuar një bazë për përdoruesit e tjerë.
Pamja
Ju mund ta bëni faqen tuaj DKAN të duket dhe të ndjehet në të njëjtën vije me organizatën tuaj për t'u dhënë vizitorëve të faqes përvojën më të mirë të mundshme. Shtoni logon tuaj, ndryshoni pamjen e faqeve, personalizoni faqen kryesore, ose zgjidhni fontet e duhur për të përputhur me identitetin tuaj vizual.
.. toctree:: .. toctree::
:maxdepth: 1 :maxdepth: 1
../shared/securitypractices ../shared/securitypractices
account_access_and_setup ../shared/general-guidelines
data_and_content/adding_new_content
admin_menu
appearance
data_and_content/index
people/index
structure
==================
General Guidelines
==================
.. note::
**This page was uploaded from GitLab's Handbook**
Handling mentions
-----------------
Urgent and important mentions
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
It's important to be able to recognize events that are both *important*
**and** *urgent*. Some might be important but not urgent, others urgent
but not important while some are neither important nor urgent. However,
mentions that are both urgent and important should be handled as top
priority. `HackerNews <#hacker-news>`__ is a channel that commonly sees
this type of mentions.
- **Important mentions** are mentions whose content bears a lot of
weight and is important to the company - it's often content about our
policies, product and/or marketing pieces (blog posts, articles,
etc.)
- **Urgent mentions** are mentions whose content is time-senstive by
nature - often when the spotlight and discussion enthusiasm are
perishable - such as HackerNews threads
These mentions might be intimidating and/or hard to answer by yourself.
Please `involve several topic
experts </handbook/marketing/community-relations/community-advocacy/#involving-experts>`__
to respond instead.
When this type of mention comes up during a weekend, please ping more
people than you would usually do. It's not considered rude (anyone and
everyone can always snooze Slack notifications during weekends), you're
just increasing the chance someone sees it in time.
Examples
^^^^^^^^
+----+----+----+----+
| Me | Im | Ur | Ex |
| nt | po | ge | pl |
| io | rt | nt | an |
| n | an | | at |
| | t | | io |
| | | | n |
+====+====+====+====+
| ht | ✖ | ✖ | Th |
| tp | | | e |
| s: | | | OP |
| // | | | me |
| ne | | | nt |
| ws | | | io |
| .y | | | ns |
| co | | | Gi |
| mb | | | tL |
| in | | | ab |
| at | | | ou |
| or | | | t |
| .c | | | of |
| om | | | co |
| /i | | | nt |
| te | | | ex |
| m? | | | t. |
| id | | | |
| =1 | | | |
| 70 | | | |
| 32 | | | |
| 27 | | | |
| 4 | | | |
+----+----+----+----+
| ht | ✖ | ✓ | Th |
| tp | | | is |
| s: | | | re |
| // | | | qu |
| ne | | | ir |
| ws | | | ed |
| .y | | | an |
| co | | | ur |
| mb | | | ge |
| in | | | nt |
| at | | | re |
| or | | | sp |
| .c | | | on |
| om | | | se |
| /i | | | be |
| te | | | ca |
| m? | | | us |
| id | | | e |
| =1 | | | th |
| 71 | | | e |
| 01 | | | th |
| 90 | | | re |
| 2 | | | ad |
| | | | mo |
| | | | me |
| | | | nt |
| | | | um |
| | | | wa |
| | | | s |
| | | | ve |
| | | | ry |
| | | | pe |
| | | | ri |
| | | | sh |
| | | | ab |
| | | | le |
| | | | . |
+----+----+----+----+
| ht | ✓ | ✖ | Th |
| tp | | | e |
| s: | | | OP |
| // | | | ex |
| ne | | | pr |
| ws | | | es |
| .y | | | se |
| co | | | d |
| mb | | | di |
| in | | | ss |
| at | | | ap |
| or | | | oi |
| .c | | | nt |
| om | | | me |
| /i | | | nt |
| te | | | wi |
| m? | | | th |
| id | | | hi |
| =1 | | | s |
| 69 | | | su |
| 14 | | | pp |
| 77 | | | or |
| 5 | | | t |
| | | | ex |
| | | | pe |
| | | | ri |
| | | | en |
| | | | ce |
| | | | - |
| | | | Th |
| | | | is |
| | | | is |
| | | | im |
| | | | po |
| | | | rt |
| | | | an |
| | | | t |
| | | | to |
| | | | ad |
| | | | dr |
| | | | es |
| | | | s, |
| | | | bu |
| | | | t |
| | | | no |
| | | | t |
| | | | ti |
| | | | me |
| | | | se |
| | | | ns |
| | | | it |
| | | | iv |
| | | | e |
| | | | (a |
| | | | on |
| | | | e |
| | | | or |
| | | | tw |
| | | | o |
| | | | ho |
| | | | ur |
| | | | re |
| | | | sp |
| | | | on |
| | | | se |
| | | | ti |
| | | | me |
| | | | wo |
| | | | ud |
| | | | ln |
| | | | 't |
| | | | ha |
| | | | ve |
| | | | an |
| | | | y |
| | | | di |
| | | | ff |
| | | | er |
| | | | en |
| | | | ce |
| | | | in |
| | | | im |
| | | | pa |
| | | | ct |
| | | | co |
| | | | mp |
| | | | ar |
| | | | ed |
| | | | to |
| | | | a |
| | | | 6h |
| | | | re |
| | | | sp |
| | | | on |
| | | | se |
| | | | ti |
| | | | me |
| | | | ). |
+----+----+----+----+
| ht | ✓ | ✓ | Co |
| tp | | | nt |
| s: | | | en |
| // | | | t |
| ne | | | is |
| ws | | | vo |
| .y | | | la |
| co | | | ti |
| mb | | | le |
| in | | | an |
| at | | | d |
| or | | | af |
| .c | | | fe |
| om | | | ct |
| /i | | | s |
| te | | | a |
| m? | | | lo |
| id | | | t |
| =1 | | | of |
| 35 | | | us |
| 37 | | | er |
| 05 | | | s |
| 2 | | | an |
| | | | d |
| | | | th |
| | | | e |
| | | | co |
| | | | mp |
| | | | an |
| | | | y |
| | | | im |
| | | | ag |
| | | | e. |
| | | | Th |
| | | | is |
| | | | ne |
| | | | ed |
| | | | ed |
| | | | to |
| | | | be |
| | | | ad |
| | | | dr |
| | | | es |
| | | | se |
| | | | d |
| | | | as |
| | | | so |
| | | | on |
| | | | as |
| | | | po |
| | | | ss |
| | | | ib |
| | | | le |
| | | | an |
| | | | d |
| | | | wi |
| | | | th |
| | | | ca |
| | | | re |
| | | | . |
+----+----+----+----+
Community interaction archetypes
--------------------------------
Stability complaints
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Apologize for the inconvenience
- Search for an active issue that could be the cause of instability
(deployment downtime, load spikes, ...)
- `Sentry <https://sentry.gitlap.com/gitlab/>`__
- `Infrastructure Issue
Repository <https://gitlab.com/gitlab-com/infrastructure/issues/>`__
- ```production`` <https://gitlab.slack.com/messages/production>`__
Slack channel
- Determine if the user is still affected
- Link to the relevant issue
Feature requests
~~~~~~~~~~~~~~~~
- Analyze the request
- Open an issue for it
- Thank the user for the contribution (See `our Social Media
Guidelines </handbook/marketing/social-media-guidelines/>`__)
- Link back to the community member to provide further feedback on the
issue
General questions and issues with gitlab.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Gauge the complexity of the question
- Search related issues / documentation
- `GitLab CE Issues
Tracker <https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-ce/issues/>`__
- `GitLab Documentation <http://docs.gitlab.com/>`__
- Forward to `GitLab Support
Forum <https://gitlab.com/gitlab-com/support-forum/issues/>`__
Bug reports
~~~~~~~~~~~
- Reproduce the bug
- Open an issue
- `GitLab CE Issues
Tracker <https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-ce/issues/>`__
- `GitLab EE Issues
Tracker <https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-ee/issues/>`__
- Label the issue
- Link back to the community member
- (Optional) Link in the appropriate chat channel
General positivity
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tweets expressing positivity about GitLab.
- Like the message
- Respond positively
Sample responses:
- "Thanks for using GitLab."
- "Thanks for writing about GitLab."
Others
~~~~~~
- If somebody is mentioning GitLab as part of a group message -> Use
the ``Mention`` ZenDesk macro
- For posts about remote jobs and other kind of announcements that
aren't strictly related to GitLab -> Use the ``Mention`` ZenDesk
macro
- EE Customer issues / GitHost customers / anyone who cannot access
GitLab.com (including 2FA reset queries) -> Forward to
`Support <https://support.gitlab.com>`__
- For issues related to our marketing site -> Forward to
`www-gitlab-com Issue
Tracker <https://gitlab.com/gitlab-com/www-gitlab-com/issues>`__
- For issues related to self-managed instances -> Forward to `Community
Forum <https://forum.gitlab.com>`__
- Non-English Tweets -> Use the ``Non-English`` ZenDesk macro
Special types
~~~~~~~~~~~~~
- Event Sponsorship Requests -> Forward to emily@gitlab.com
- Spam -> Mark as spam
- GitLab package reported as compromised -> `immediately stop
packagecloud via
Slack <https://gitlab.com/gitlab-com/runbooks/blob/master/howto/stop-or-start-packagecloud.md>`__
- Any kind of political questions / remark (even if they're just asking
if we're politically neutral or not) -> Do not respond (They tend not
to be productive.)
External resources
------------------
When responding to community messages, you may face a situation where
our documentation doesn't have an official solution. In these
circumstances, you can consider replying with a link to an external
resource.
Before that, consider documenting the missing piece. It is
time-consuming, but it saves time for both you and your colleagues when
this comes up again. Respond after updating the documentation. This
approach encourages immediate documentation improvements/edits, and it
allows avoiding all external resources. If you have any questions about
writing the documentation, ask the relevant Technical Writer or Product
Manager. When your content is ready, assign it to one of them for
review.
If you determine that this question is too specific for our
documentation and decide to use an external resource, please make sure
that: \* The author has a solid reputation - we don't want to share
suspicious posts \* The post isn't related to `countries we don't do
business
in </handbook/sales-process/images_sales_process/#export-control-classification-and-countries-we-do-not-do-business-in->`__
Notes / remarks
---------------
- When asking something in Slack that's relevant for a ticket, leave a
link to the chat message as an internal comment in the ticket
- Always be sure to check if an issue (bug or feature proposal) exists
before opening one / asking a user to open it
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment