Commit 16e0736b authored by Dejvid Sherri's avatar Dejvid Sherri

added new udhezim

parent 38178287
......@@ -106,4 +106,4 @@ këtu: `Gitlab <https://git.collective68.tech/works/aftesi.info/read-the-docs>`_
:hidden:
:glob:
:caption: Të pa kategorizuara
../materials/vendime/per_organizimin_dhe_zhvillimin_e_provimeve_ne_AFP.rst
\ No newline at end of file
../materials/vendime/per_organizimin_dhe_zhvillimin_e_provimeve_ne_AFP.rst
This diff is collapsed.
......@@ -23,7 +23,8 @@ Republikën e Shqipërisë”,
3. Bordi shqyrton dhe miraton:
a) Planin vjetor dhe afatmesëm të veprimtarisë së institucionit ofrues të AFP-së;
a) Planin vjetor dhe afatmesëm të veprimtarisë
së institucionit ofrues të AFP-së;
b) Projekt buxhetin për vitin pasardhës;
......@@ -53,7 +54,9 @@ Republikën e Shqipërisë”,
b) Ndan detyrat mes anëtarëve të bordit;
c) Fton në mbledhjet e bordit drejtuesit e institucionit ofrues të AFP-së, personel të institucionit, përfaqësues të nxënësve e prindërve ose të ftuar të tjerë, sipas rastit.
c) Fton në mbledhjet e bordit drejtuesit e
institucionit ofrues të AFP-së, personel të institucionit,
përfaqësues të nxënësve e prindërve ose të ftuar të tjerë, sipas rastit.
14. Kryetari i bordit shkarkohet me votim të fshehtë të anëtarëve të bordit, me shumicë të thjeshtë. Votimi për shkarkimin e kryetarit të bordit zhvillohet nëse kërkohet nga të paktën 3 anëtarë në rast të moskryerjes në mënyrë të duhur të detyrave ose në rast mungesash të vazhdueshme në mbledhje.
......@@ -73,7 +76,8 @@ Republikën e Shqipërisë”,
d) Reflekton vendimet e bordit;
e) Dorëzon në protokollin e institucionit procesverbalet e mbledhjeve e dokumentet e tjera, të cilat arkivohen më pas.
e) Dorëzon në protokollin e institucionit procesverbalet
e mbledhjeve e dokumentet e tjera, të cilat arkivohen më pas.
19. Ngarkohen institucionet ofruese të AFP-së për ndjekjen dhe zbatimin e këtij udhëzimi.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment