Commit 35c1d6cc authored by Sidorela Uku's avatar Sidorela Uku

fixed grammar typo

parent 3e7ae9de
Pipeline #913 passed with stages
in 58 seconds
......@@ -4,7 +4,7 @@
Aftesi.info
===========
Mirëeserdhët në platformën në të cilën do të dokumentojmë të gjitha udhëzimet
Mirëseerdhët në platformën në të cilën do të dokumentojmë të gjitha udhëzimet
në lidhje me punësimin. Nëse keni ndonjë sugjerim mund të na ndihmoni duke klikuar
këtu: `Gitlab <https://git.collective68.tech/works/aftesi.info/read-the-docs>`_
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment