Commit 408f3b40 authored by Dejvid Sherri's avatar Dejvid Sherri

added desc, year and author

parent a65a4482
Pipeline #931 passed with stages
in 1 minute and 2 seconds
......@@ -4,6 +4,15 @@
Ligji për punëkërkuesit
========================
Ky ligj ka për objekt rregullimin e procesit të regjistrimit të
punëkërkuesve në zyrat e punësimit, përshtatjen e kërkesës/ofertës
për punë dhe kualifikimit profesional, kontrollin e sigurisë dhe shëndetit
në punë, si edhe pagesën për vendin e punës, që ofrohet në këto zyra.
Viti: 2015
Autori: Qendra e Botimeve Zyrtare
**LIGJ Nr. 146/2015 PËR PUNËKËRKUESIT**
Në mbështetje të neneve 78 e 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,
......
......@@ -4,6 +4,15 @@
Për arsimin dhe formimin profesional
=====================================
Ky ligj:
a) përcakton parimet themelore të ofrimit, qeverisjes, financimit dhe menaxhimit të arsimit dhe të formimit profesional (AFP);
b) rregullon aspektet e sistemit të AFP-së në përputhje me sistemin e përgjithshëm arsimor dhe tregun e punës;
c) përcakton misionin dhe objektivat kryesorë të sistemit të AFP-së, si dhe rregullat për krijimin, organizimin, administrimin, financimin dhe mbylljen e ofruesve të AFP-së; ç) përcakton rolet dhe përgjegjësitë e autoriteteve publike dhe subjektet e tjera përgjegjëse për planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e aspekteve të AFP-së.
Viti: 2017
Autori: Qendra e Botimeve Zyrtare
**LIGJ Nr. 15/2017 PËR ARSIMIN DHE FORMIMIN PROFESIONAL NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË**
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,
......
......@@ -4,6 +4,12 @@
Për kornizën Shqiptare të kualifikimeve
=======================================
Qëllimi i këtij ligji është krijimi i Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve (më tej KSHK), për zhvillimin, njohjen dhe dhënien e kualifikimeve në Republikën e Shqipërisë, bazuar në standardet e njohurive, të shprehive dhe kompetencave, që duhet të arrijnë nxënësit/kursantët/studentët.
Viti: 2010
Autori: Qendra e Botimeve Zyrtare
**LIGJ Nr.10 247, datë 4.3Një përfaqësues nga ministria përgjegjëse për arsimin, në nivel zëvendësministri;. PËR KORNIZËN SHQIPTARE TË KUALIFIKIMEVE**
Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,
......
......@@ -4,6 +4,12 @@
Për nxitjen e punësimit
=======================
Ky ligj përcakton rregullat dhe mënyrën e funksionimit të sistemit publik të shërbimeve të punësimit, të programeve aktive e pasive të tregut të punës, si dhe organet përgjegjëse për menaxhimin e tyre, me përjashtim të rasteve kur rregullohen nga legjislacioni i posaçëm
Viti: 2019
Autori: Qendra e Botimeve Zyrtare
**LIGJI Nr. 15 PËR NXITJEN E PUNËSIMIT**
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,
......
......@@ -4,6 +4,12 @@
Për zejtarinë në Republikën e Shqipërisë
========================================
Ky ligj rregullon ushtrimin e veprimtarisë zejtare në Republikën e Shqipërisë, kualifikimin profesional në këtë fushë, si dhe organizimin e subjekteve zejtare nëpërmjet krijimit të Dhomës Kombëtare të Zejtarisë
Viti: 2016
Autori: Qendra e Botimeve Zyrtare
**LIGJI Nr. 70 PËR ZEJTARINË**
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,
......
:gitlab_url: https://git.collective68.tech/works/aftesi.info/read-the-docs/blob/master/udhezime/llojet_dhe_procedurat_e_certifikimit.rst
.. tags:: python, django
=============================================================================================================================================
Llojet, procedurat dhe mënyrat për lëshimin e certifikatave, si dhe formatet që do të përdoren në sistemin e arsimit dhe formimit profesional
=============================================================================================================================================
Viti: 2019
Autori: Qendra e Botimeve Zyrtare
**UDHËZIM**
**Nr. 7815, datë 26.4.2019**
......
:gitlab_url: https://git.collective68.tech/works/aftesi.info/read-the-docs/blob/master/udhezime/mbi_kriteret_per_pjesmarrjen.rst
.. tags:: python, django
===================================================================================================================================
Mbi kriteret për pjesëmarrjen, organizimin dhe funksionimin e bordit drejtues të ofruesve publikë të arsimit e formimit profesional
===================================================================================================================================
Viti: 2018
Autori: Qendra e Botimeve Zyrtare
**UDHËZIM**
**Nr. 28, datë 30.7.**
......
:gitlab_url: https://git.collective68.tech/works/aftesi.info/read-the-docs/blob/master/udhezime/per_organizimin_dhe_zhvillimin_e_provimeve_ne_AFP.rst
.. tags:: python, django
===============================================================================
Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve në arsimin dhe formimin profesional
===============================================================================
Ky udhezim pershkruan menyeren e organizimit dhe zvillimit te provimevete kualifikimeve profesionale, te nivele 2,3 dhe 4 te Kornizes Shptare te Kualifikimeve (KSHK).
Viti: 2019
Autori: Qendra e Botimeve Zyrtare
**UDHËZIM**
**Nr. 15, datë 26.4.2019**
......
......@@ -4,6 +4,12 @@
Për përbërjen, funksionet, funksionimin, fushën e veprimtarisë, kriteret e anëtarësimit dhe modalitetet e punës së këshillit kombëtar të arsimit dhe formimit profesional
=========================================================================================================================================================================
Ky vendim ka si objekt institucionalizimin e Këshillit Kombëtar të Arsimit dhe Formimit Profesional, si një organ këshillimor trepalësh, i cili, nëpërmjet veprimtarisë, kontribuon në reformimin e sistemit të arsimit dhe formimit profesional (në vijim, AFP) dhe rritjen e bashkëpunimit me biznesin për fuqizimin e tij.
Viti: 2018
Autori: Qendra e Botimeve Zyrtare
**VENDIM**
**Nr. 729, datë 12.12.**
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment