Commit 4d0e5ebd authored by Boris Budini's avatar Boris Budini 🛡

Add category pages

parent 5ca7a96e
Pipeline #927 passed with stages
in 1 minute and 7 seconds
Më poshtë mund të gjeni dokumentat që janë pjesë e kategorisë Arsim
.. toctree::
:maxdepth: 1
../materials/ligje/per_arsimin_dhe_formimin_profesional.rst
../materials/udhezime/mbi_kriteret_per_pjesmarrjen.rst
../materials/udhezime/per_organizimin_dhe_zhvillimin_e_provimeve_ne_AFP.rst
Më poshtë mund të gjeni dokumentat që janë pjesë e kategorisë Kualifikimet
.. toctree::
:maxdepth: 1
../materials/udhezime/mbi_kriteret_per_pjesmarrjen.rst
../materials/vendime/per_keshillin_kombtar.rst
../materials/ligje/ligji_per_punekerkuesit.rst
../materials/ligje/per_zejtarine.rst
../materials/udhezime/per_organizimin_dhe_zhvillimin_e_provimeve_ne_AFP.rst
Më poshtë mund të gjeni dokumentat që janë pjesë e kategorisë PES
.. toctree::
:maxdepth: 1
../materials/ligje/ligji_per_punekerkuesit.rst
Më poshtë mund të gjeni dokumentat që janë pjesë e kategorisë Punësimi
.. toctree::
:maxdepth: 1
../materials/ligje/ligji_per_punekerkuesit.rst
../materials/ligje/per_nxitjen_e_punesimit.rst
../materials/ligje/per_kornizen_shqipetare_te_kualifikimeve.rst
Më poshtë mund të gjeni dokumentat që janë pjesë e kategorisë Tregu i punës
.. toctree::
:maxdepth: 1
../materials/ligje/per_nxitjen_e_punesimit.rst
../materials/ligje/ligji_per_punekerkuesit.rst
Më poshtë mund të gjeni dokumentat që janë pjesë e kategorisë VET
.. toctree::
:maxdepth: 1
../materials/ligje/per_arsimin_dhe_formimin_profesional.rst
../materials/udhezime/mbi_kriteret_per_pjesmarrjen.rst
../materials/ligje/ligji_per_punekerkuesit.rst
../materials/ligje/per_nxitjen_e_punesimit.rst
../materials/ligje/per_zejtarine.rst
../materials/ligje/per_ndryshime_ne_ligjin_nr10247.rst
../materials/ligje/per_kornizen_shqipetare_te_kualifikimeve.rst
../materials/udhezime/per_organizimin_dhe_zhvillimin_e_provimeve_ne_AFP.rst
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment