Commit 67db58a2 authored by Dejvid Sherri's avatar Dejvid Sherri

added all tags

parent 751e659a
Pipeline #922 passed with stages
in 1 minute and 2 seconds
......@@ -186,4 +186,4 @@ Republikës së Shqipërisë,
**Bujar Nishani**
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `Punësimi <https://docs.aftesi.info//kategori/Punësimi.html>`_, `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info//kategori/Kualifikimet.html>`_, `VET <https://docs.aftesi.info//kategori/VET.html>`_, `Tregu i punës <https://docs.aftesi.info//kategori/Tregu_i_punës.html>`_, `PES <https://docs.aftesi.info//kategori/Punësimi.html>`_
\ No newline at end of file
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `Punësimi <https:/docs.aftesi.info/kategori/Punësimi.html>`_, `Kualifikimet <https:/docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_, `VET <https:/docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_, `Tregu i punës <https://docs.aftesi.info/kategori/Tregu_i_punës.html>`_, `PES <https://docs.aftesi.info/kategori/Punësimi.html>`_
\ No newline at end of file
......@@ -591,3 +591,5 @@ Miratuar në datën 16.2.2017
**Shpallur me dekretin nr. 10057, datë 6.3.2017, të Presidentit të Republikës së Shqipërisë,**
**Bujar Nishani**
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_, `Arsim <https://docs.aftesi.info/kategori/Arsim.html>`_
\ No newline at end of file
......@@ -436,4 +436,4 @@ profesionale ekzistuese Të demonstrojë autoritet të plotë, inovacion, pavar
studimor dhe profesional, përkushtim të vazhdueshëm për të zhvilluar ide dhe procese të
reja në kontekstin më të avancuar të punës ose studimit, përfshirë dhe kërkimin
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `Punësimi <https://docs.aftesi.info//kategori/Punësimi.html>`_, `VET <https://docs.aftesi.info//kategori/VET.html>`_
\ No newline at end of file
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `Punësimi <https://docs.aftesi.info/kategori/Punësimi.html>`_, `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_
\ No newline at end of file
......@@ -384,3 +384,5 @@ Në ligjin nr. 10 247, datë 4.3.2010, “Për Kornizën Shqiptare të Kualifiki
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| 1 | Dëftesë lirimi pas arsimit të detyruar 9-vjeçar | | Kualifikimet minimale për hyrje në punë ose jetë shoqërore | Kualifikimet në nivelin 1–1 japin akses në llojet e kualifikimeve të nivelit 2 | 1 | |
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_
\ No newline at end of file
......@@ -476,4 +476,4 @@ Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Miratuar në datën 13.3.
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `Punësimi <https://docs.aftesi.info//kategori/Punësimi.html>`_, `VET <https://docs.aftesi.info//kategori/VET.html>`_, `Tregu i punës <https://docs.aftesi.info//kategori/Tregu_i_punës.html>`_,
\ No newline at end of file
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `Punësimi <https://docs.aftesi.info//kategori/Punësimi.html>`_, `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_, `Tregu i punës <https:/docs.aftesi.info/kategori/Tregu_i_punës.html>`_,
\ No newline at end of file
......@@ -600,3 +600,5 @@ Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
**ILIR META**
Miratuar në datën 30.6. 2016
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_, `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_
\ No newline at end of file
......@@ -257,3 +257,4 @@ certifikimit lëshohet vetëm një herë.
Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_, `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_, `Arsim <https://docs.aftesi.info/kategori/Arsim.html>`_
\ No newline at end of file
......@@ -86,3 +86,5 @@ Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
**MINISTRI I FINANCËS DHE EKONOMISË**
**Arben Ahmetaj**
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_ `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_ `Arsim <https://docs.aftesi.info/kategori/Arsim.html>`_
\ No newline at end of file
......@@ -487,3 +487,5 @@ në ofruesit publikë të kurseve të unifikuara të FP.
-----------
Për zbatimin e këtij Udhëzimi, ngarkohen, ministria përgjegjëse për AFP-në, AKAFPK-ja dhe
drejtoritë e ofruesve publikë të AFP.
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_, `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_, `Arsim <https://docs.aftesi.info/kategori/Arsim.html>`_
\ No newline at end of file
......@@ -110,3 +110,5 @@ Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
**KRYEMINISTRI**
**Edi Rama**
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment