Commit 6e60810c authored by Dejvid Sherri's avatar Dejvid Sherri

added to sidebar new files

parent a14ff510
Pipeline #953 failed with stages
in 17 seconds
......@@ -42,6 +42,12 @@ këtu: `Gitlab <https://git.collective68.tech/works/aftesi.info/read-the-docs>`_
../materials/vendime/per_keshillin_kombtar.rst
../materials/udhezime/llojet_dhe_procedurat_e_certifikimit.rst
../materials/ligje/per_ndryshime_ne_ligjin_nr10247.rst
../materials/Udhëzim_i_ministrit_të_Financave_dhe_Ekonomisë_nr. 24,_datë_30.7.2018.rst
../materials/Udhëzim_i_ministrit_të_Financave_dhe_Ekonomisë_nr._26,_datë_30.7.2018.rst
../materials/Udhëzim_i_ministrit_të_Financave_dhe_Ekonomisë_nr._27,_datë_30.7.2018.rst
../materials/VENDIM_Nr. 427,_datë_26.6.2019_PËR_MIRATIMIN_E_KRITEREVE_DHE_TË_PROCEDURAVE_PËR_PËRFSHIRJEN_E_KUALIFIKIMEVE_PËR_TË_NXËNIT_GJATË_GJITHË_JETËS,_SIPAS_NIVELEVE_TË_KORNIZËS_SHQIPTARE_TË_KUALIFIKIMEVE,_PËR_ARSIMIN_DHE_FORMIMIN_PROFESIONAL.rst
../materials/VENDIM_Nr._426,_datë_26.6.2019_PËR_MËNYRËN_E_ORGANIZIMIT,_TË_FUNKSIONIMIT,_SI_DHE_KRITERET_E_PËRZGJEDHJES_SË_ANËTARËVE_TË_KOMITETEVE_SEKTORIALE_DHE_MËNYRËN_E_SHPËRBLIMIT_TË_TYRE.rst
../materials/VENDIM_Nr._428,_datë_26.6.2019_PËR_MIRATIMIN_E_TABELËS_SË_PËRSHKRUESVE_TË_DETAJUAR_PËR_ÇDO_NIVEL_TË_KORNIZËS_SHQIPTARE_TË_KUALIFIKIMEVE.rst
.. toctree::
:maxdepth: 1
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment