Commit 751e659a authored by Dejvid Sherri's avatar Dejvid Sherri

added tags

parent e7441499
Pipeline #921 passed with stages
in 1 minute and 4 seconds
This diff is collapsed.
......@@ -185,3 +185,5 @@ Shpallur me dekretin nr. 9398, datë 7.1.2015 të Presidentit të
Republikës së Shqipërisë,
**Bujar Nishani**
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `Punësimi <https://docs.aftesi.info//kategori/Punësimi.html>`_, `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info//kategori/Kualifikimet.html>`_, `VET <https://docs.aftesi.info//kategori/VET.html>`_, `Tregu i punës <https://docs.aftesi.info//kategori/Tregu_i_punës.html>`_, `PES <https://docs.aftesi.info//kategori/Punësimi.html>`_
\ No newline at end of file
......@@ -435,3 +435,5 @@ kërkim dhe/ose inovacion, si dhe zgjerimin dhe ripërcaktimin e njohurive ose p
profesionale ekzistuese Të demonstrojë autoritet të plotë, inovacion, pavarësi, integritet
studimor dhe profesional, përkushtim të vazhdueshëm për të zhvilluar ide dhe procese të
reja në kontekstin më të avancuar të punës ose studimit, përfshirë dhe kërkimin
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `Punësimi <https://docs.aftesi.info//kategori/Punësimi.html>`_, `VET <https://docs.aftesi.info//kategori/VET.html>`_
\ No newline at end of file
......@@ -475,3 +475,5 @@ Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
**Gramoz RUҪI**
Miratuar në datën 13.3.
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `Punësimi <https://docs.aftesi.info//kategori/Punësimi.html>`_, `VET <https://docs.aftesi.info//kategori/VET.html>`_, `Tregu i punës <https://docs.aftesi.info//kategori/Tregu_i_punës.html>`_,
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment