Commit 8b87f30d authored by Dejvid Sherri's avatar Dejvid Sherri

moved notes on top

parent 408f3b40
Pipeline #932 passed with stages
in 59 seconds
......@@ -9,6 +9,8 @@ punëkërkuesve në zyrat e punësimit, përshtatjen e kërkesës/ofertës
për punë dhe kualifikimit profesional, kontrollin e sigurisë dhe shëndetit
në punë, si edhe pagesën për vendin e punës, që ofrohet në këto zyra.
.. note:: Ky material është pjesë e etiketave: `Punësimi <https://docs.aftesi.info/kategori/Punësimi.html>`_, `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_, `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_, `Tregu i punës <https://docs.aftesi.info/kategori/Tregu_i_punës.html>`_, `PES <https://docs.aftesi.info/kategori/PES.html>`_
Viti: 2015
Autori: Qendra e Botimeve Zyrtare
......@@ -193,6 +195,4 @@ Miratuar në datën 17.12.2015
Shpallur me dekretin nr. 9398, datë 7.1.2015 të Presidentit të
Republikës së Shqipërisë,
**Bujar Nishani**
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `Punësimi <https://docs.aftesi.info/kategori/Punësimi.html>`_, `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_, `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_, `Tregu i punës <https://docs.aftesi.info/kategori/Tregu_i_punës.html>`_, `PES <https://docs.aftesi.info/kategori/PES.html>`_
**Bujar Nishani**
\ No newline at end of file
......@@ -9,6 +9,8 @@ a) përcakton parimet themelore të ofrimit, qeverisjes, financimit dhe menaxhim
b) rregullon aspektet e sistemit të AFP-së në përputhje me sistemin e përgjithshëm arsimor dhe tregun e punës;
c) përcakton misionin dhe objektivat kryesorë të sistemit të AFP-së, si dhe rregullat për krijimin, organizimin, administrimin, financimin dhe mbylljen e ofruesve të AFP-së; ç) përcakton rolet dhe përgjegjësitë e autoriteteve publike dhe subjektet e tjera përgjegjëse për planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e aspekteve të AFP-së.
.. note:: Ky material është pjesë e etiketave: `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_, `Arsim <https://docs.aftesi.info/kategori/Arsim.html>`_
Viti: 2017
Autori: Qendra e Botimeve Zyrtare
......@@ -599,6 +601,4 @@ Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Miratuar në datën 16.2.2017
**Shpallur me dekretin nr. 10057, datë 6.3.2017, të Presidentit të Republikës së Shqipërisë,**
**Bujar Nishani**
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_, `Arsim <https://docs.aftesi.info/kategori/Arsim.html>`_
\ No newline at end of file
**Bujar Nishani**
\ No newline at end of file
......@@ -6,6 +6,8 @@ Për kornizën Shqiptare të kualifikimeve
Qëllimi i këtij ligji është krijimi i Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve (më tej KSHK), për zhvillimin, njohjen dhe dhënien e kualifikimeve në Republikën e Shqipërisë, bazuar në standardet e njohurive, të shprehive dhe kompetencave, që duhet të arrijnë nxënësit/kursantët/studentët.
.. note:: Ky material është pjesë e etiketave: `Punësimi <https://docs.aftesi.info/kategori/Punësimi.html>`_, `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_
Viti: 2010
Autori: Qendra e Botimeve Zyrtare
......
......@@ -4,6 +4,8 @@
Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 247
==================================================
.. note:: Ky material është pjesë e etiketave: `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_
**LIGJ Nr. 23/2018 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 10 247, DATË 4.3.2010, “PËR KORNIZËN SHQIPTARE TË KUALIFIKIMEVE”**
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,
......
......@@ -6,6 +6,8 @@ Për nxitjen e punësimit
Ky ligj përcakton rregullat dhe mënyrën e funksionimit të sistemit publik të shërbimeve të punësimit, të programeve aktive e pasive të tregut të punës, si dhe organet përgjegjëse për menaxhimin e tyre, me përjashtim të rasteve kur rregullohen nga legjislacioni i posaçëm
.. note:: Ky material është pjesë e etiketave: `Punësimi <https://docs.aftesi.info/kategori/Punësimi.html>`_, `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_, `Tregu i punës <https://docs.aftesi.info/kategori/Tregu_i_punës.html>`_,
Viti: 2019
Autori: Qendra e Botimeve Zyrtare
......@@ -480,6 +482,4 @@ Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
**Gramoz RUҪI**
Miratuar në datën 13.3.
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `Punësimi <https://docs.aftesi.info/kategori/Punësimi.html>`_, `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_, `Tregu i punës <https://docs.aftesi.info/kategori/Tregu_i_punës.html>`_,
\ No newline at end of file
Miratuar në datën 13.3.
\ No newline at end of file
......@@ -6,6 +6,8 @@ Për zejtarinë në Republikën e Shqipërisë
Ky ligj rregullon ushtrimin e veprimtarisë zejtare në Republikën e Shqipërisë, kualifikimin profesional në këtë fushë, si dhe organizimin e subjekteve zejtare nëpërmjet krijimit të Dhomës Kombëtare të Zejtarisë
.. note:: Ky material është pjesë e etiketave: `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_, `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_
Viti: 2016
Autori: Qendra e Botimeve Zyrtare
......@@ -605,6 +607,4 @@ Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
**KRYETARI**
**ILIR META**
Miratuar në datën 30.6. 2016
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_, `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_
\ No newline at end of file
Miratuar në datën 30.6. 2016
\ No newline at end of file
......@@ -4,6 +4,8 @@
Llojet, procedurat dhe mënyrat për lëshimin e certifikatave, si dhe formatet që do të përdoren në sistemin e arsimit dhe formimit profesional
=============================================================================================================================================
.. note:: Ky material është pjesë e etiketave: `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_, `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_, `Arsim <https://docs.aftesi.info/kategori/Arsim.html>`_
Viti: 2019
Autori: Qendra e Botimeve Zyrtare
......@@ -259,6 +261,4 @@ certifikimit lëshohet vetëm një herë.
12. Kopjet e dokumenteve të certifikimit arkivohen.
Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_, `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_, `Arsim <https://docs.aftesi.info/kategori/Arsim.html>`_
\ No newline at end of file
Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
\ No newline at end of file
......@@ -4,6 +4,8 @@
Mbi kriteret për pjesëmarrjen, organizimin dhe funksionimin e bordit drejtues të ofruesve publikë të arsimit e formimit profesional
===================================================================================================================================
.. note:: Ky material është pjesë e etiketave: `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_ `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_ `Arsim <https://docs.aftesi.info/kategori/Arsim.html>`_
Viti: 2018
Autori: Qendra e Botimeve Zyrtare
......@@ -87,6 +89,4 @@ Republikën e Shqipërisë”,
Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
**MINISTRI I FINANCËS DHE EKONOMISË**
**Arben Ahmetaj**
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_ `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_ `Arsim <https://docs.aftesi.info/kategori/Arsim.html>`_
\ No newline at end of file
**Arben Ahmetaj**
\ No newline at end of file
......@@ -6,6 +6,8 @@ Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve në arsimin dhe formimin profesional
Ky udhezim pershkruan menyeren e organizimit dhe zvillimit te provimevete kualifikimeve profesionale, te nivele 2,3 dhe 4 te Kornizes Shptare te Kualifikimeve (KSHK).
.. note:: Ky material është pjesë e etiketave: `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_, `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_, `Arsim <https://docs.aftesi.info/kategori/Arsim.html>`_
Viti: 2019
Autori: Qendra e Botimeve Zyrtare
......@@ -492,4 +494,3 @@ në ofruesit publikë të kurseve të unifikuara të FP.
Për zbatimin e këtij Udhëzimi, ngarkohen, ministria përgjegjëse për AFP-në, AKAFPK-ja dhe
drejtoritë e ofruesve publikë të AFP.
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_, `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_, `Arsim <https://docs.aftesi.info/kategori/Arsim.html>`_
\ No newline at end of file
......@@ -6,6 +6,8 @@ Për përbërjen, funksionet, funksionimin, fushën e veprimtarisë, kriteret e
Ky vendim ka si objekt institucionalizimin e Këshillit Kombëtar të Arsimit dhe Formimit Profesional, si një organ këshillimor trepalësh, i cili, nëpërmjet veprimtarisë, kontribuon në reformimin e sistemit të arsimit dhe formimit profesional (në vijim, AFP) dhe rritjen e bashkëpunimit me biznesin për fuqizimin e tij.
.. note:: Ky material është pjesë e etiketave: `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_
Viti: 2018
Autori: Qendra e Botimeve Zyrtare
......@@ -115,6 +117,4 @@ Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikave 2 e 3, të nenit 1
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
**KRYEMINISTRI**
**Edi Rama**
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_
\ No newline at end of file
**Edi Rama**
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment