Commit a14ff510 authored by Dejvid Sherri's avatar Dejvid Sherri

added new files

parent 80100105
Pipeline #952 failed with stages
in 17 seconds
......@@ -12,3 +12,9 @@ Më poshtë mund të gjeni dokumentat që janë pjesë e kategorisë Kualifikime
../materials/ligje/ligji_per_punekerkuesit.rst
../materials/ligje/per_zejtarine.rst
../materials/udhezime/per_organizimin_dhe_zhvillimin_e_provimeve_ne_AFP.rst
../maerials/Udhëzim_i_ministrit_të_Financave_dhe_Ekonomisë_nr. 24,_datë_30.7.2018.rst
../maerials/Udhëzim_i_ministrit_të_Financave_dhe_Ekonomisë_nr._26,_datë_30.7.2018.rst
../maerials/Udhëzim_i_ministrit_të_Financave_dhe_Ekonomisë_nr._27,_datë_30.7.2018.rst
../maerials/VENDIM_Nr. 427,_datë_26.6.2019_PËR_MIRATIMIN_E_KRITEREVE_DHE_TË_PROCEDURAVE_PËR_PËRFSHIRJEN_E_KUALIFIKIMEVE_PËR_TË_NXËNIT_GJATË_GJITHË_JETËS,_SIPAS_NIVELEVE_TË_KORNIZËS_SHQIPTARE_TË_KUALIFIKIMEVE,_PËR_ARSIMIN_DHE_FORMIMIN_PROFESIONAL.rst
../maerials/VENDIM_Nr._426,_datë_26.6.2019_PËR_MËNYRËN_E_ORGANIZIMIT,_TË_FUNKSIONIMIT,_SI_DHE_KRITERET_E_PËRZGJEDHJES_SË_ANËTARËVE_TË_KOMITETEVE_SEKTORIALE_DHE_MËNYRËN_E_SHPËRBLIMIT_TË_TYRE.rst
../maerials/VENDIM_Nr._428,_datë_26.6.2019_PËR_MIRATIMIN_E_TABELËS_SË_PËRSHKRUESVE_TË_DETAJUAR_PËR_ÇDO_NIVEL_TË_KORNIZËS_SHQIPTARE_TË_KUALIFIKIMEVE.rst
\ No newline at end of file
......@@ -15,3 +15,9 @@ Më poshtë mund të gjeni dokumentat që janë pjesë e kategorisë VET
../materials/ligje/per_ndryshime_ne_ligjin_nr10247.rst
../materials/ligje/per_kornizen_shqipetare_te_kualifikimeve.rst
../materials/udhezime/per_organizimin_dhe_zhvillimin_e_provimeve_ne_AFP.rst
../materials/Udhëzim_i_ministrit_të_Financave_dhe_Ekonomisë_nr. 24,_datë_30.7.2018.rst
../materials/Udhëzim_i_ministrit_të_Financave_dhe_Ekonomisë_nr._26,_datë_30.7.2018.rst
../materials/Udhëzim_i_ministrit_të_Financave_dhe_Ekonomisë_nr._27,_datë_30.7.2018.rst
../materials/VENDIM_Nr. 427,_datë_26.6.2019_PËR_MIRATIMIN_E_KRITEREVE_DHE_TË_PROCEDURAVE_PËR_PËRFSHIRJEN_E_KUALIFIKIMEVE_PËR_TË_NXËNIT_GJATË_GJITHË_JETËS,_SIPAS_NIVELEVE_TË_KORNIZËS_SHQIPTARE_TË_KUALIFIKIMEVE,_PËR_ARSIMIN_DHE_FORMIMIN_PROFESIONAL.rst
../materials/VENDIM_Nr._426,_datë_26.6.2019_PËR_MËNYRËN_E_ORGANIZIMIT,_TË_FUNKSIONIMIT,_SI_DHE_KRITERET_E_PËRZGJEDHJES_SË_ANËTARËVE_TË_KOMITETEVE_SEKTORIALE_DHE_MËNYRËN_E_SHPËRBLIMIT_TË_TYRE.rst
../materials/VENDIM_Nr._428,_datë_26.6.2019_PËR_MIRATIMIN_E_TABELËS_SË_PËRSHKRUESVE_TË_DETAJUAR_PËR_ÇDO_NIVEL_TË_KORNIZËS_SHQIPTARE_TË_KUALIFIKIMEVE.rst
\ No newline at end of file
:gitlab_url: https://git.collective68.tech/works/aftesi.info/read-the-docs/blob/master/materials/Udhëzim_i_ministrit_të_Financave_dhe_Ekonomisë_nr._24,_datë_30.7.2018.rst
=====================================================================
Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 24, datë 30.7.2018
=====================================================================
.. note:: Ky material është pjesë e etiketave: `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_, `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_
Për procedurat për njohjen dhe njësimin e mësimnxënies dhe
kualifikimeve profesionale të niveleve 2 deri në nivelin 5 të kornizës
shqiptare të kualifikimeve, përfshirë ato të përftuara jashtë vendit
Year: 2018
Author: Qendra e Botimeve Zyrtare
:gitlab_url: https://git.collective68.tech/works/aftesi.info/read-the-docs/blob/master/materials/Udhëzim_i_ministrit_të_Financave_dhe_Ekonomisë_nr._26,_datë_30.7.2018.rst
=====================================================================
Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 26, datë 30.7.2018
=====================================================================
.. note:: Ky material është pjesë e etiketave: `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_, `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_
Për Katalogun Kombëtar të Kualifikimeve Profesionale
Year: 2018
Author: Qendra e Botimeve Zyrtare
:gitlab_url: https://git.collective68.tech/works/aftesi.info/read-the-docs/blob/master/materials/Udhëzim_i_ministrit_të_Financave_dhe_Ekonomisë_nr._27,_datë_30.7.2018.rst
=====================================================================
Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 27, datë 30.7.2018
=====================================================================
.. note:: Ky material është pjesë e etiketave: `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_, `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_
Për formatet dhe procedurat kurrikulare të arsimit dhe formimit profesional
Year: 2018
Author: Qendra e Botimeve Zyrtare
:gitlab_url: https://git.collective68.tech/works/aftesi.info/read-the-docs/blob/master/materials/VENDIM_Nr. 427,_datë_26.6.2019_PËR_MIRATIMIN_E_KRITEREVE_DHE_TË_PROCEDURAVE_PËR_PËRFSHIRJEN_E_KUALIFIKIMEVE_PËR_TË_NXËNIT_GJATË_GJITHË_JETËS,_SIPAS_NIVELEVE_TË_KORNIZËS_SHQIPTARE_TË_KUALIFIKIMEVE,_PËR_ARSIMIN_DHE_FORMIMIN_PROFESIONAL.rst
=========================================================================================================================================================================================================================================
VENDIM Nr. 427, datë 26.6.2019 PËR MIRATIMIN E KRITEREVE DHE TË PROCEDURAVE PËR PËRFSHIRJEN E KUALIFIKIMEVE PËR TË NXËNIT GJATË GJITHË JETËS, SIPAS NIVELEVE TË KORNIZËS SHQIPTARE TË KUALIFIKIMEVE, PËR ARSIMIN DHE FORMIMIN PROFESIONAL
=========================================================================================================================================================================================================================================
.. note:: Ky material është pjesë e etiketave: `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_, `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_
Qëllimi i këtij vendimi është përcaktimi i nivelit të kualifikimeve për të nxënit gjatë gjithë jetës, me qëllim përfshirjen e tyre në nivelet përkatëse të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve (në vijim, KSHK), për arsimin dhe formimin profesional, në përputhje me kriteret dhe procedurat e përcaktuara në këtë vendim.
Year: 2019
Author: Qendra e Botimeve Zyrtare
:gitlab_url: https://git.collective68.tech/works/aftesi.info/read-the-docs/blob/master/materials/VENDIM_Nr._426,_datë_26.6.2019_PËR_MËNYRËN_E_ORGANIZIMIT,_TË_FUNKSIONIMIT,_SI_DHE_KRITERET_E_PËRZGJEDHJES_SË_ANËTARËVE_TË_KOMITETEVE_SEKTORIALE_DHE_MËNYRËN_E_SHPËRBLIMIT_TË_TYRE.rst
=================================================================================================================================================================================
VENDIM Nr. 426, datë 26.6.2019 PËR MËNYRËN E ORGANIZIMIT, TË FUNKSIONIMIT, SI DHE KRITERET E PËRZGJEDHJES SË ANËTARËVE TË KOMITETEVE SEKTORIALE DHE MËNYRËN E SHPËRBLIMIT TË TYRE
=================================================================================================================================================================================
.. note:: Ky material është pjesë e etiketave: `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_, `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_
Komitetet sektoriale“Për Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve”, organizohen në formën e grupeve teknike për çdo sektor, jo më shumë se 10 komitete, mepërbërje jo më shumë se 10 (dhjetë) anëtarë, përfaqësues të sektorit publik e privat.
Year: 2019
Author: Qendra e Botimeve Zyrtare
:gitlab_url: https://git.collective68.tech/works/aftesi.info/read-the-docs/blob/master/materials/VENDIM_Nr._428,_datë_26.6.2019_PËR_MIRATIMIN_E_TABELËS_SË_PËRSHKRUESVE_TË_DETAJUAR_PËR_ÇDO_NIVEL_TË_KORNIZËS_SHQIPTARE_TË_KUALIFIKIMEVE.rst
=======================================================================================================================================
VENDIM Nr. 428, datë 26.6.2019 PËR MIRATIMIN E TABELËS SË PËRSHKRUESVE TË DETAJUAR PËR ÇDO NIVEL TË KORNIZËS SHQIPTARE TË KUALIFIKIMEVE
=======================================================================================================================================
.. note:: Ky material është pjesë e etiketave: `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_, `Kualifikimet <https://docs.aftesi.info/kategori/Kualifikimet.html>`_
Tabelës së përshkruesve të detajuar për çdo nivel të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve
Year: 2019
Author: Qendra e Botimeve Zyrtare
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment