Commit c3e2aef1 authored by Dejvid Sherri's avatar Dejvid Sherri

added coming soon image and more fixes

parent d7c0fce6
This diff is collapsed.
......@@ -6,6 +6,7 @@ Më poshtë mund të gjeni dokumentat që janë pjesë e kategorisë Politika Ek
.. toctree::
:maxdepth: 1
../materials/14_WEB_Mid-Term_Review.rst
../materials/15_NESS-annual-progress-report-2018_June_2019.rst
../materials/16_Progress_Report_2017_NESS-28_June_2018_FINAL.rst
......
......@@ -6,6 +6,7 @@ Më poshtë mund të gjeni dokumentat që janë pjesë e kategorisë Zhvillimi i
.. toctree::
:maxdepth: 1
../materials/14_WEB_Mid-Term_Review.rst
../materials/15_NESS-annual-progress-report-2018_June_2019.rst
../materials/17_NESS-Annual-Progress-Report-2016-final.rst
......
......@@ -14,3 +14,6 @@ Year: 2019
Author: Shërbimi Kombëtar i Punësimit
**Dokumenti do të publikohet së shpejti**
.. image:: ../_static/images/coomingsoon.jpg
\ No newline at end of file
......@@ -13,3 +13,7 @@ Mid-term review of the National Employment and Skills Strategy, which is the lon
Year: 2018
Author: Ministria e Financave dhe Ekonomise
**Dokumenti do të publikohet së shpejti**
.. image:: ../_static/images/coomingsoon.jpg
\ No newline at end of file
......@@ -11,3 +11,7 @@ Annual review of the National Employment and Skills Strategy, which is the long-
Year: 2019
Author: Ministria e Financave dhe Ekonomise
**Dokumenti do të publikohet së shpejti**
.. image:: ../_static/images/coomingsoon.jpg
\ No newline at end of file
......@@ -11,3 +11,7 @@ Annual review of the National Employment and Skills Strategy, which is the long-
Year: 2018
Author: Ministria e Financave dhe Ekonomise
**Dokumenti do të publikohet së shpejti**
.. image:: ../_static/images/coomingsoon.jpg
\ No newline at end of file
......@@ -11,3 +11,7 @@ Annual review of the National Employment and Skills Strategy, which is the long-
Year: 2017
Author: Ministria e Financave dhe Ekonomise
**Dokumenti do të publikohet së shpejti**
.. image:: ../_static/images/coomingsoon.jpg
\ No newline at end of file
......@@ -11,3 +11,7 @@ Annual review of the National Employment and Skills Strategy, which is the long-
Year: 2016
Author: Ministria e Financave dhe Ekonomise
**Dokumenti do të publikohet së shpejti**
.. image:: ../_static/images/coomingsoon.jpg
\ No newline at end of file
......@@ -13,3 +13,7 @@ National Employment and Skills Strategy is the long-term programmatic document o
Year: 2014
Author: Ministria e Financave dhe Ekonomise
**Dokumenti do të publikohet së shpejti**
.. image:: ../_static/images/coomingsoon.jpg
\ No newline at end of file
......@@ -12,4 +12,8 @@ The study examines the impact of EPPs on employment for the individual employmen
Year: 2019
Author: Shërbimi Kombëtar i Punësimit
Author: Shrbimi Kombëtar i Punësimit
**Dokumenti do të publikohet së shpejti**
.. image:: ../_static/images/coomingsoon.jpg
\ No newline at end of file
......@@ -13,3 +13,7 @@ shqiptare të kualifikimeve, përfshirë ato të përftuara jashtë vendit
Year: 2018
Author: Qendra e Botimeve Zyrtare
**Dokumenti do të publikohet së shpejti**
.. image:: ../_static/images/coomingsoon.jpg
\ No newline at end of file
......@@ -12,3 +12,6 @@ Year: 2018
Author: Qendra e Botimeve Zyrtare
**Dokumenti do të publikohet së shpejti**
.. image:: ../_static/images/coomingsoon.jpg
\ No newline at end of file
......@@ -11,3 +11,7 @@ Për formatet dhe procedurat kurrikulare të arsimit dhe formimit profesional
Year: 2018
Author: Qendra e Botimeve Zyrtare
**Dokumenti do të publikohet së shpejti**
.. image:: ../_static/images/coomingsoon.jpg
\ No newline at end of file
......@@ -11,3 +11,7 @@ Komitetet sektoriale“Për Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve”, organizohe
Year: 2019
Author: Qendra e Botimeve Zyrtare
**Dokumenti do të publikohet së shpejti**
.. image:: ../_static/images/coomingsoon.jpg
\ No newline at end of file
......@@ -11,3 +11,7 @@ Qëllimi i këtij vendimi është përcaktimi i nivelit të kualifikimeve për t
Year: 2019
Author: Qendra e Botimeve Zyrtare
**Dokumenti do të publikohet së shpejti**
.. image:: ../_static/images/coomingsoon.jpg
\ No newline at end of file
......@@ -11,3 +11,7 @@ Tabelës së përshkruesve të detajuar për çdo nivel të Kornizës Shqiptare
Year: 2019
Author: Qendra e Botimeve Zyrtare
**Dokumenti do të publikohet së shpejti**
.. image:: ../_static/images/coomingsoon.jpg
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment