Commit c622aade authored by Dejvid Sherri's avatar Dejvid Sherri

Merge branch 'master' of git.collective68.tech:works/aftesi.info/read-the-docs

parents 2edae4ec e6995ff6
Pipeline #916 passed with stages
in 1 minute and 7 seconds
......@@ -4,19 +4,28 @@
Aftesi.info
===========
Mirëeserdhet në platformën në të cilën do të dokumentojmë të gjitha udhëzimet
në lidhje me punësimin. Nëse keni ndonjë sygjerim mund të na ndihmoni duke klikuar
këtu: `Gitlab <https://git.collective68.tech/works/aftesi.info/read-the-docs>`_
Mirëserdhët në platformën në të cilën do të dokumentojmë udhëzimet ligjore në lidhje me punësimin në Shqipëri. Në kuadrin e projektit Aftësi.info, UNDP Albania vijon punën për Zhvillimin e Aftësive për Punësim. Një nga objektivat dhe qëllimet e projektit ka qenë edhe krijimi i lehtësirave në aksesimit dhe përdorimin e udhëzimeve ligjore mbi punësimin. Për këtë arsye, nëpërmjet implementimit të platformës docs.aftesi.info kemi vënë në dispozicion të individëve një faqje interneti të krijuar për të dokumentuar në një platform të vetme ligjet mbi punësimin dhe informacione të tjera të lidhura me të.
Duke naviguar në këtë faqe ju mund të aksesoni informacione si: Ligjet mbi punësimin dhe mbi punëkërkuesit, informacione mbi kualifikimet etj.
Gjithashtu, përmes faqes së internetit `docs.aftesi.info <https://docs.aftesi.info>`_ ju do të keni mundësi që:
* të kërkoni lehtësisht materialin për informacionin e dëshiruar duke shkruar fjalët kyçe në kutinë e kërkimit;
* të shkarkoni materialin për përdorim offline në format .PDF dhe .HTML duke klikuar në butonin Shkarko
.. image:: ../_static/images/docspic.jpg
Përmbajtja në këtë faqe është e liçensuar nën `CC-BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>`_
Përmbajtja në këtë faqe është e licensuar nën `CC-BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>`_
Ndërtuar me `Sphinx <http://sphinx-doc.org>`_ duke përdorur një `ndërfaqe <https://github.com/rtfd/sphinx_rtd_theme>`_ nga `Read the Docs <https://readthedocs.org>`_
Krijuar në Tiranë me ♥ për kulturën open source nga `Collective68 <https://collective68.tech>`_
Nëse keni ndonjë sugjerim mund të na ndihmoni duke klikuar
këtu: `Gitlab <https://git.collective68.tech/works/aftesi.info/read-the-docs>`_
.. toctree::
:maxdepth: 1
:hidden:
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment