Commit dcdcc628 authored by Dejvid Sherri's avatar Dejvid Sherri

small fixes

parent 6e60810c
Pipeline #954 failed with stages
in 17 seconds
......@@ -42,10 +42,10 @@ këtu: `Gitlab <https://git.collective68.tech/works/aftesi.info/read-the-docs>`_
../materials/vendime/per_keshillin_kombtar.rst
../materials/udhezime/llojet_dhe_procedurat_e_certifikimit.rst
../materials/ligje/per_ndryshime_ne_ligjin_nr10247.rst
../materials/Udhëzim_i_ministrit_të_Financave_dhe_Ekonomisë_nr. 24,_datë_30.7.2018.rst
../materials/Udhëzim_i_ministrit_të_Financave_dhe_Ekonomisë_nr._24,_datë_30.7.2018.rst
../materials/Udhëzim_i_ministrit_të_Financave_dhe_Ekonomisë_nr._26,_datë_30.7.2018.rst
../materials/Udhëzim_i_ministrit_të_Financave_dhe_Ekonomisë_nr._27,_datë_30.7.2018.rst
../materials/VENDIM_Nr. 427,_datë_26.6.2019_PËR_MIRATIMIN_E_KRITEREVE_DHE_TË_PROCEDURAVE_PËR_PËRFSHIRJEN_E_KUALIFIKIMEVE_PËR_TË_NXËNIT_GJATË_GJITHË_JETËS,_SIPAS_NIVELEVE_TË_KORNIZËS_SHQIPTARE_TË_KUALIFIKIMEVE,_PËR_ARSIMIN_DHE_FORMIMIN_PROFESIONAL.rst
../materials/VENDIM_Nr._427,_datë_26.6.2019_PËR_MIRATIMIN_E_KRITEREVE_DHE_TË_PROCEDURAVE_PËR_PËRFSHIRJEN_E_KUALIFIKIMEVE_PËR_TË_NXËNIT_GJATË_GJITHË_JETËS,_SIPAS_NIVELEVE_TË_KORNIZËS_SHQIPTARE_TË_KUALIFIKIMEVE,_PËR_ARSIMIN_DHE_FORMIMIN_PROFESIONAL.rst
../materials/VENDIM_Nr._426,_datë_26.6.2019_PËR_MËNYRËN_E_ORGANIZIMIT,_TË_FUNKSIONIMIT,_SI_DHE_KRITERET_E_PËRZGJEDHJES_SË_ANËTARËVE_TË_KOMITETEVE_SEKTORIALE_DHE_MËNYRËN_E_SHPËRBLIMIT_TË_TYRE.rst
../materials/VENDIM_Nr._428,_datë_26.6.2019_PËR_MIRATIMIN_E_TABELËS_SË_PËRSHKRUESVE_TË_DETAJUAR_PËR_ÇDO_NIVEL_TË_KORNIZËS_SHQIPTARE_TË_KUALIFIKIMEVE.rst
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ NESS mid-term review
.. note:: Ky material është pjesë e etiketave: `Politika Ekonomike <https://docs.aftesi.info/kategori/politika_ekonomike.html>`_, `Tregu i punës <https://docs.aftesi.info/kategori/Tregu_i_punës.html>`_, `Punësimi <https://docs.aftesi.info/kategori/Punësimi.html>`_, `Zhvillimi i aftësive <https://docs.aftesi.info/kategori/zhvillimi_i_aftesive.html>`_
.. image:: ../_static/images/Cover_Mid-Term Review_14.jpg
.. image:: ../_static/images/Cover_Mid-Term_Review_14.jpg
Mid-term review of the National Employment and Skills Strategy, which is the long-term programmatic document of Albania in this sector.
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ Impact Evaluation of Employment Promotion Programmes in Albania
.. note:: Ky material është pjesë e etiketave: `Tregu i punës <https://docs.aftesi.info/kategori/Tregu_i_punës.html>`_, `Punësimi <https://docs.aftesi.info/kategori/Punësimi.html>`_, `Mbrojtja Sociale <https://docs.aftesi.info/kategori/mbrojtja_sociale.html>`_, `Politika Ekonomike <https://docs.aftesi.info/kategori/politika_ekonomike.html>`_
.. image:: ../_static/images/Impact Evaluation_20.jpg
.. image:: ../_static/images/Impact_Evaluation_20.jpg
The study examines the impact of EPPs on employment for the individual employment promotion programmes for the period 2016-2017.
......
:gitlab_url: https://git.collective68.tech/works/aftesi.info/read-the-docs/blob/master/materials/VENDIM_Nr. 427,_datë_26.6.2019_PËR_MIRATIMIN_E_KRITEREVE_DHE_TË_PROCEDURAVE_PËR_PËRFSHIRJEN_E_KUALIFIKIMEVE_PËR_TË_NXËNIT_GJATË_GJITHË_JETËS,_SIPAS_NIVELEVE_TË_KORNIZËS_SHQIPTARE_TË_KUALIFIKIMEVE,_PËR_ARSIMIN_DHE_FORMIMIN_PROFESIONAL.rst
:gitlab_url: https://git.collective68.tech/works/aftesi.info/read-the-docs/blob/master/materials/VENDIM_Nr._427,_datë_26.6.2019_PËR_MIRATIMIN_E_KRITEREVE_DHE_TË_PROCEDURAVE_PËR_PËRFSHIRJEN_E_KUALIFIKIMEVE_PËR_TË_NXËNIT_GJATË_GJITHË_JETËS,_SIPAS_NIVELEVE_TË_KORNIZËS_SHQIPTARE_TË_KUALIFIKIMEVE,_PËR_ARSIMIN_DHE_FORMIMIN_PROFESIONAL.rst
=========================================================================================================================================================================================================================================
VENDIM Nr. 427, datë 26.6.2019 PËR MIRATIMIN E KRITEREVE DHE TË PROCEDURAVE PËR PËRFSHIRJEN E KUALIFIKIMEVE PËR TË NXËNIT GJATË GJITHË JETËS, SIPAS NIVELEVE TË KORNIZËS SHQIPTARE TË KUALIFIKIMEVE, PËR ARSIMIN DHE FORMIMIN PROFESIONAL
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment