Commit e6995ff6 authored by Sidorela Uku's avatar Sidorela Uku

edited texts

parent 56bcb0af
Pipeline #915 passed with stages
in 58 seconds
......@@ -4,13 +4,13 @@
Aftesi.info
===========
Mirëserdhet në platformën në të cilën do të dokumentojmë udhëzimet ligjore në lidhje me punësimin në Shqipëri. Në kuadrin e projektit Aftësi.info, UNDP Albania vijon punën për Zhvillimin e Aftësive për Punësim. Një nga objektivat dhe qëllimet e projektit ka qënë edhe krijimi i lehtësirave në aksesimit dhe përdorimin e udhëzimeve ligjore mbi punësimin. Për këtë arsye, nëpërmjet implementimit të platformës docs.aftesi.info kemi vënë në dispozicion të individëve një faqje interneti të krijuar për të dokumentuar në një platform të vetme ligjet mbi punësimin dhe informacione të tjera të lidhura me të.
Mirëserdhët në platformën në të cilën do të dokumentojmë udhëzimet ligjore në lidhje me punësimin në Shqipëri. Në kuadrin e projektit Aftësi.info, UNDP Albania vijon punën për Zhvillimin e Aftësive për Punësim. Një nga objektivat dhe qëllimet e projektit ka qenë edhe krijimi i lehtësirave në aksesimit dhe përdorimin e udhëzimeve ligjore mbi punësimin. Për këtë arsye, nëpërmjet implementimit të platformës docs.aftesi.info kemi vënë në dispozicion të individëve një faqje interneti të krijuar për të dokumentuar në një platform të vetme ligjet mbi punësimin dhe informacione të tjera të lidhura me të.
Duke naviguar në këtë faqe ju mund të aksesoni informacione si: Ligjet mbi punësimin dhe mbi punëkërkuesit, informacione mbi kualifikimet etj.
Gjithashtu, përmes faqes së internetit `docs.aftesi.info <https://docs.aftesi.info>`_ ju do të keni mundësi që:
* të kërkoni lehtësisht materialin për informacionin e dëshiruar duke shkruar fjalët kyçe në kutiin e kërkimit;
* të kërkoni lehtësisht materialin për informacionin e dëshiruar duke shkruar fjalët kyçe në kuti e kërkimit;
* të shkarkoni materialin për përdorim offline në format .PDF dhe .HTML duke klikuar në butonin Shkarko
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment