Commit f289f04a authored by Dejvid Sherri's avatar Dejvid Sherri

some fixes

parent 8b87f30d
Pipeline #937 passed with stages
in 1 minute and 5 seconds
......@@ -442,6 +442,4 @@ që përfshijnë sinteza dhe vlerësime të nevojshme për zgjidhjen e problemev
kërkim dhe/ose inovacion, si dhe zgjerimin dhe ripërcaktimin e njohurive ose praktikave
profesionale ekzistuese Të demonstrojë autoritet të plotë, inovacion, pavarësi, integritet
studimor dhe profesional, përkushtim të vazhdueshëm për të zhvilluar ide dhe procese të
reja në kontekstin më të avancuar të punës ose studimit, përfshirë dhe kërkimin
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `Punësimi <https://docs.aftesi.info/kategori/Punësimi.html>`_, `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_
\ No newline at end of file
reja në kontekstin më të avancuar të punës ose studimit, përfshirë dhe kërkimin
\ No newline at end of file
......@@ -385,6 +385,4 @@ Në ligjin nr. 10 247, datë 4.3.2010, “Për Kornizën Shqiptare të Kualifiki
| 2 | | Certifikatë profesionale e lëshuar në përfundim të programit dyvjeçar për punëtorët gjysmë të kualifikuar | | Llojet e kualifikimeve të nivelit 2–2 japin akses në llojet e kualifikimeve të nivelit 3 | 2 | |
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
| 1 | Dëftesë lirimi pas arsimit të detyruar 9-vjeçar | | Kualifikimet minimale për hyrje në punë ose jetë shoqërore | Kualifikimet në nivelin 1–1 japin akses në llojet e kualifikimeve të nivelit 2 | 1 | |
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
.. note:: Ky material është pjesë e kategorive `VET <https://docs.aftesi.info/kategori/VET.html>`_
\ No newline at end of file
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment