Commit 09d6bba8 authored by Sidorela Uku's avatar Sidorela Uku

edited typo

parent 4007c1c3
Pipeline #214 failed with stages
in 1 minute and 6 seconds
......@@ -31,6 +31,6 @@ Ju duhet tëkonsideroni të përfshini metrika të cilat do ju mundësojnë të
* Vlerësimi i përdoruesit për cilësinë
* Kostot pvr shkarkimin
* Kostot për shkarkimin
Mjete të lira si PIWIK janë përdorur për këto analitika. Disa zgjidhje softuerike për portalet e të dhënave vijnë me metrika të ndërtuara që në model.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment