Commit 34e8afdc authored by Sidorela Uku's avatar Sidorela Uku

Add new file

parent 76ec2db6
Pipeline #212 failed with stages
in 1 minute and 10 seconds
================
5.1 Angazhimi i ri-përdoruesve
================
Publikimi i të Dhënave të Hapura nuk është vetëm për të bërë të dhënat të aksesueshme në ueb. Ju mund ta bëni inciativën tuaj të të Dhënave të Hapura të ketë një sukses më të madh nëse angazhoni ri-pvrdoruesit. Duke shkuar përtej qasjes veç të publikimit të të dhënave online, Tim Davies ka zhvilluar një model me pesë yje të angazhimit në të Dhënat e Hapura. Modeli i zhvilluar eksploron se si të:
* Jesh i shtyrë nga kërkesa
* Vendosësh të dhënat në kontekst
* Përkrahësh bisedat rreth të dhënave
* Ndërtosh kapacitetet, aftësitv dhe rrjetin
* Bashkëpunosh me të dhënat si një burim i përbashkët
.. image:: ../images/Open_Data_Goldbook_Figure40.png
:alt: Tim Davies’ five star Open Data engagement
Për të mësuar më shumë rreth modelit të angazhimit në të Dhënat e Hapura shkoni tek "Shtojca 4- modeli i angazhimit në të Dhënat e Hapura". Për të mësuar rreth aftësive të nevojshme për të punuar me të Dhënat e Hapura lexoni raportin nga EDP në 'e-skills and Open Data' (në anglisht)
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_analytical_report_n2_-_e-skills.pdf
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment