Commit 4007c1c3 authored by Sidorela Uku's avatar Sidorela Uku

Add new file

parent 34e8afdc
Pipeline #213 failed with stages
in 1 minute and 6 seconds
================
5.2 Monitorimi i inciativës suaj të të Dhënave të Hapura
================
Për të monitoruar suksesin e inciativës suaj të të Dhënave të Hapura, konsideroni të implementoni metrika në publikimin tuaj në mënyrë që të matni suksesin e saj. Me këto metrika, ju mund të vlerësoni disa indikatorë. aktivitetet e vlerësimit më të dobishme janë kryer në të dhënat, performancën e sistemit dhe mbledhjen dhe grumbullimin e performancës.
.. image:: ../images/Open_Data_Goldbook_Figure41.png
:alt: Evaluation activities
*Performanca e të dhënave*
Ky vlerësim përfshin kontrollin e numrit të shkarkimeve dhe shikimeve që ka faqja. Këto nuk janë të njëjta, por të dyja tregojnë popullaritetin e datasetit. Ajo nuk tregon se sa i dobishëm është një dataset: nuk mund të dilet në përfundimin se të dhënat janë ri-përdorur bazuar në numrin e shkarkimeve.
*Performanca e sistemit*
Një metrike, sidomos kur të dhënat janë të disponueshme nëpërmjet një API. Këtu ju doni të vlerësoni nëse sistemi juaj mund ti përballojë kërkesat, nëse ka pasur orë që shërbimi nuk ishte i mundur, dhe nëse ka pasoja të performancës në sisteme të tjera.
*Grumbullimi dhe përgatitja e performancës*
Për të vlerësuar komentet apo reagimet e përdoruesve, është përdorur sa të dobishëm ka qenë dataseti. Dobia është një tregues i shkaktuar dhe dobia cilësore (është ndihmuese për një qëllim specifik?" dhe dobia praktike (janë të dhënat të përshkruara, të qarta dhe të ngjeshura mjaftueshëm etj.). Kjo e fundit është një indikator se ju mund të ndikoni, pasi reflekton performancën e Ciklit të jetës së të Dhënave të Hapura.
Ju duhet tëkonsideroni të përfshini metrika të cilat do ju mundësojnë të matni suksesin e publikimeve të të dhënave dhe metadatave tuaja. Mendoni për metrikat në vijim:
* Reagimi Cilësor
* Numri i shkarkimeve për set
* Klikimi përmes vlerësimit
* Vlerësimi i përdoruesit për cilësinë
* Kostot pvr shkarkimin
Mjete të lira si PIWIK janë përdorur për këto analitika. Disa zgjidhje softuerike për portalet e të dhënave vijnë me metrika të ndërtuara që në model.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment