Commit 7734be7a authored by Sidorela Uku's avatar Sidorela Uku

Update shtojca_4.rst

parent 9091ccbc
Pipeline #233 failed with stages
in 1 minute and 8 seconds
......@@ -4,18 +4,28 @@ Shtojca 4 - Modeli i angazhimit në të Dhënat e Hapura
**(Davies, T. 2012)**
+------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Vlerësimi në shkallën e angazhimit | Përshkrimi |
+====================================+==================================================================================================================================================================================================+
| ★ - NJE YLL + * Janë zgjedhjet e tua në lidhje me llojin e të dhënave që ju publikoni, si janë të strukturuara dhe mjetet dhe mbështetja e mundësuar përreth tyre bazuar në nevojat dhe kërkesat e komunitetit?|
| I orientuar nga kërkesa + * Keni gjetur mënyra për të dëgjuar kërkesat e njerëzve për të dhëna dhe në lidhje me të Dhënat e Hapura? |
+------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ★★ - DY YJE + * Keni mundësuar ju informacione të qarta që përshkruajnë të dhënat që ofroni, duke përfshirë informacione për frekuencën e përditësimeve, formatin e të dhënave dhe cilësinë e tyre? |
| + * Keni përfshirë informacione të vlefshme pranë dataseteve si detajet se si janë krijuar të dhënat apo manualë për të punuar me të dhënat? |
| Vendosni të dhënat në kontekst + * I keni lidhur faqet e katalogëve të të dhënave me analiza të të dhënave që organizata juaj, apo palë të treta, kanë kryer tashmë, apo mjete nga palë të treta për të punuar me të dhënat? |
+------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ★★★ - TRE YJE + * Mundet njerëzit të komentojnë në datasete, apo të krijojnë një bisedë të strukturuar rreth të dhënave të t'u lidhur me përdorues të tjerë të të dhënave? |
| + * I bashkoheni bisedave? |
| Mbështesni bisedat rreth të dhënave+ * Ka mënyra të thjeshta për të kontaktuar individin 'zotërues të të dhënave' në organizatën tuaj për t'i pyetur atyre pyetje rreth të dhënave, apo t'i kërkoni ti bashkohen bisedës? |
| + * Ka mundësi për të pasur biseda offline që përfshijnë të dhënat tuaja? |
+------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
\ No newline at end of file
+----------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Vlerësimi në shkallën e angazhimit | Përshkrimi |
+====================================================+==================================================================================================================================================================================================+
| ★ - NJE YLL + * Janë zgjedhjet e tua në lidhje me llojin e të dhënave që ju publikoni, si janë të strukturuara dhe mjetet dhe mbështetja e mundësuar përreth tyre bazuar në nevojat dhe kërkesat e komunitetit?|
| I orientuar nga kërkesa + * Keni gjetur mënyra për të dëgjuar kërkesat e njerëzve për të dhëna dhe në lidhje me të Dhënat e Hapura? |
+----------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ★★ - DY YJE + * Keni mundësuar ju informacione të qarta që përshkruajnë të dhënat që ofroni, duke përfshirë informacione për frekuencën e përditësimeve, formatin e të dhënave dhe cilësinë e tyre? |
| + * Keni përfshirë informacione të vlefshme pranë dataseteve si detajet se si janë krijuar të dhënat apo manualë për të punuar me të dhënat? |
| Vendosni të dhënat në kontekst + * I keni lidhur faqet e katalogëve të të dhënave me analiza të të dhënave që organizata juaj, apo palë të treta, kanë kryer tashmë, apo mjete nga palë të treta për të punuar me të dhënat? |
+----------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ★★★ - TRE YJE + * Mundet njerëzit të komentojnë në datasete, apo të krijojnë një bisedë të strukturuar rreth të dhënave të t'u lidhur me përdorues të tjerë të të dhënave? |
| + * I bashkoheni bisedave? |
| Mbështesni bisedat rreth të dhënave + * Ka mënyra të thjeshta për të kontaktuar individin 'zotërues të të dhënave' në organizatën tuaj për t'i pyetur atyre pyetje rreth të dhënave, apo t'i kërkoni ti bashkohen bisedës? |
| + * Ka mundësi për të pasur biseda offline që përfshijnë të dhënat tuaja? |
+----------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ★★★★ - KATER YJE + * A mundësoni ju lidhje tek mjetet që njerëzit të punojnë me datasetet tuaja?
| + * A mundësoni ju lidhje tek guidat 'Si të ' për përdorimin e mjeteve për analiza të të Dhënave të Hapura, kështu që njerëzit mund të ndërtojnë kapacitete dhe aftësi për të interpretuar dhe përdorur të dhënat në mënyrën që ata duan?
| Ndërtoni kapacitete, aftësi dhe rrjete + * A shkoni ju në komunitete për të zhvilluar sesione për ndërtim të aftësive duke përdorur të dhënat në mënyra të caktuara, apo duke përdorur një dataset të caktuar?
| + * A sponsorizoni apo përfshiheni ju në zhvillim të kapaciteteve për të ndihmuar komunitetin për të punuar me të Dhënat e Hapura?
+----------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------
| ★★★★★ - PESE YJE + * A keni ju qarqe komentimi ku njerëzimit mund t'ju ndihmojnë ju të përmirësoni datasetet tuaja?
| + * A bashkëpunoni ju me komunitetin për të krijuar burime të reja të dhënash (datasete të derivuara)?
|Bashkëpunoni në të dhënat si një burim i përbashkët + * A ndërmjetësoni apo jepni mbështetje tek njerëzit për të ndërtuar dhe mirëmbajtuar mjete të dobishme dhe shërbime që punojnë me të dhënat tuaja?
| + * A punoni me organizata të tjera për të lidhur burimet tuaja të të dhënave?
+----------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment