Commit 77617d25 authored by Sidorela Uku's avatar Sidorela Uku

Update collecting_data.rst

parent 269837e7
Pipeline #235 failed with stages
in 1 minute and 8 seconds
......@@ -325,8 +325,19 @@ Rekomandim: Gjithmonë publikoni metadatat tuaja si të Dhëna të Lidhura. Kjo
Botimi i të Dhënave të Hapura me cilësi të lartë kërkon shumë përpjekje. Fondacioni W3C ka krijuar një model bazë për të Dhënat e Hapura në lidhje me cilësinë e tyre: modeli 5-Star Open Data. 5 fazat e të Dhënave të Hapura janë:
.. image:: ../images/Open_Data_Goldbook_Figure_p50.png
:alt: Table
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ★ | The power of Open Data lies in its re-usability and stimulates interoperability of systems and services|
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ★★ | Ofrojini ato si të dhëna të strukturuara (p.sh. Excel në vend të skanimit të imazhit të një tabele) |
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ★★★ | Përdor formatet jo të patentuara (p.sh. CSV në vend të Excel) |
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ★★★★ | Përdorni URI-të për të treguar gjërat, në mënyrë që njerëzit të mund të tregojnë publikimet tuaja |
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ★★★★★ | Lidhni të dhënat tuaja me të dhëna të tjera për të treguar kontekstin e tyre |
+-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
*Faza 1-Star: Publikimi i të dhënave tuaja*
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment