Commit 7eb78fbe authored by Sidorela Uku's avatar Sidorela Uku

Update collecting_data.rst

parent 77617d25
Pipeline #236 failed with stages
in 1 minute and 8 seconds
......@@ -353,8 +353,19 @@ Formatet e të dhënave mund të grumbullohen në 2 kategori:
Të dhënat e strukturuara zhvillohen për t'u përpunuar nga makinat dhe kështu ndryshojnë nga informacioni i aksesueshëm në mënyrë digjitale. Të dhënat e strukturuara janë të lexueshme në gjuhën makinë dhe më shumë ndërvepruese. Shih Tabelën 3 për një listë të shkurtër të formave të lexueshme të makinës
.. image:: ../images/Open_Data_Goldbook_Table3_p50.png
:alt: Table
+-----+----------+---------------+
| JSON| Shapefile| RTF (for text)|
+-----+----------+---------------+
| XML | GeoJSON | HTML |
+-----+----------+---------------+
| RDF | GML | Excel |
+-----+----------+---------------+
| CSV | KML | PDF (for text)|
+-----+----------+---------------+
| TSV | WKT | |
+-----+----------+---------------+
| ODF | KMZ | |
+-----+----------+---------------+
*Faza 3-Star: Duke përdorur formatet jo të patentuara*
......@@ -365,8 +376,21 @@ Mjetet jo të patentuara: nuk lidhen me softuer të veçantë ose me ndonjë shi
Rekomandim: Qëllimi është që të arrijm të dhëna me cilësi me 3 yje ose më të lartë. Ky është një proces. Mos filloni me 5 yje. Filloni me fitore të shpejta. Çdo yll është mundësi e mirë për të filluar.
.. image:: ../images/Open_Data_Goldbook_Table4_p51.png
:alt: Table
+------------------------+----------------------------------+--------------------+-------------------+
|Të lexueshme nga makinat| Gjeodata të lexueshme nga makinat| Më pak të lexueshme| Të mbyllura |
+========================+==================================+====================+===================+
| JSON | Shapefile | RTF (for text) | Imazhet (PNG, JPG)|
+------------------------+----------------------------------+--------------------+-------------------+
| XML | GeoJSON | HTML | Grafikët |
+------------------------+----------------------------------+--------------------+-------------------+
| RDF | GML | Excel | |
+------------------------+----------------------------------+--------------------+-------------------+
| CSV | KML | Word | |
+------------------------+----------------------------------+--------------------+-------------------+
| TSV | WKT | | |
+------------------------+----------------------------------+--------------------+-------------------+
| ODF | KMZ | | |
+------------------------+----------------------------------+--------------------+-------------------+
*Faza 4-Star: Përdorni URI-të për të treguar gjërat*
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment