Commit 8f93a132 authored by Sidorela Uku's avatar Sidorela Uku

Add new file

parent a28a7799
Pipeline #227 failed with stages
in 1 minute and 10 seconds
================
Shtojca 6 - Materiale trajnimi online
================
Përveç moduleve të trajnimit online të ofruara në Portalin Europian të të Dhënave që janë referuar në këtë libër,, ekzistojnë një sërë burimesh të tjera relevante trajnimi online për këtë temë që ja vlen ta studioni më tej.
**Zbuloni modulin eLearning të Portalit Evropian të të Dhënave**
**Çfarë është eLearning?**
Ekspertët tanë kanë zgjedhur 13 module të shkurtra të dizejnuara për këdo që të zbulojë më shumë rreth të Dhënave të Hapura.
Modulet i përshtaten të gjitha niveleve nga fillestarët tek ekspertët.
Mësimi 1 - Çfarë janë të Dhënat e Hapura?
~~~~~~~~~~
Të dhënat e hapura janë të dhëna që çdokush mund ti aksesoj, ti përdorë dhe ti ndajë. Qeveritë, bizneset dhe individët mund të përdorin të dhëna të hapura për të sjellë përfitime sociale, ekonomike dhe mjedisore.
Në këtë modul, ne do të shqyrtojmë tematikat si më poshtë:
✓ Çfarë janë të dhënat e hapura?
✓ Çfarë janë të dhënat?
✓ Çfarë i bën të dhënat të hapura?
✓ Pse kemi nevojë për të Dhëna të Hapura?
Mësimi 2 - Shkyçja e vlerës që vjenë nga të Dhënat e Hapura
~~~~~~~~~~
Të Dhënat e Hapura kanë potencial për të ndihmuar ekonomitë në rritje, për të transformuar shoqëritë dhe për të mbrojtur mjedisin. Në këtë modul, ne hulumtojmë se si qeveritë, bizneset dhe individët po përdorin të dhëna të hapura për të krijuar vlera të reja.
Në këtë modul, ne do të shqyrtojmë sa vijon:
✓ Inovacioni dhe rritja e bizneseve
✓ Mundësitë për qeveritë
✓ Ndikimi në shoqëri dhe në politikat publike
✓ Përfitimet për kulturën dhe mjedisin
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment