Commit 90f7304b authored by Sidorela Uku's avatar Sidorela Uku

Add new file

parent c9000d36
Pipeline #223 failed with stages
in 1 minute and 5 seconds
==========
Shtojca 3 - Procesi Ekstrakto, Transformo , Publiko (ETP)
==========
**(Herreweghe, N. van, 2015)**
Publikimi i të dhënave si të Dhëna të Hapura mbivendoset me procecin e magazinimit të të dhënave ekzistuese të quajtur ETL (Ekstrakto, Transformo, Ngarko (load)) . Është e përshtashme për ta nxitur këtë proces si plan, duke qenë se teknikat janë vendosur. Kështu nuk ka nevojë për teknika të reja.
.. image:: ../images/Open_Data_Goldbook_p63.png
:alt: The ETP process
Procesi ETP ka tre hapa:
1. Ekstraktimi
Të dhënat mund të ekstraktohen nga burime të ndryshme që përfshin të dhënat e gjeneruara së fundmi dhe të dhëna të gjeneruara nga një burim tjetër i brendshëm apo i jashtëm. Në varësi të strukturës së menaxhimit të të dhënave, ky hap në procesin ETP ndryshon.
2. Transformimi
Në këtë proces, të dhënat duhet të transformohen në të Dhëna të Hapura dhe të Lidhura. Kjo fazë e 'Përgatitjet" apo 'Pastrimit' të të dhënave duhet të jetë një proces standard brenda organizatës. Duhet të jetë vendosur një politikë e cila vendos standardet për publikimin në lidhje me udhëzimet e tyrë për përgatitjen e të dhënave përpara publikimit.
3. Publikimi
Është e mundur të publikohen të dhëna nga kanale të ndryshme:
Nëpërmjet shkarkimit (të vetëm apo disa skedarë) apo uebfaqe (ekzistuese)
Nëpërmjet një portali
Nëpërmjet një API
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment