Commit a28a7799 authored by Sidorela Uku's avatar Sidorela Uku

Add new file

parent 8a8d643c
Pipeline #226 failed with stages
in 1 minute and 7 seconds
================
Shtojca 5 - Zgjidhjet teknike
================
Më poshtë është një përmbledhje për zgjidhjet teknike të përdorura për implementimin e inicativës së të Dhënave të Hapura. Për më tepër, ka disa implementime apo komponente të ripërdorshme për implementimin e portaleve të të Dhënave të Hapura të cilat mund të përdoren pa kosto, si portali i të Dhënave të Hapura Europiane.
CKAN
~~~~~~~~~~
Zhvilluar nga Open Knowledge, CKAN është bërë një nga standardet kryesore brenda portaleve të të Dhënave të Hapura. Shumë nga portalet qeveritare dhe të njohura të të Dhënave të Hapura, si portali i të dhënave të hapura Europiane, janë portale të bazuara në CKAN. Duke qenë se CKAN është me kodburim të hapur, ai përmirësohet vazhdimisht dhe është i disponueshëm pa kosto. Sitemet e katalogëve vijnë me shumë karakteristika si grumbullimi, publikimi dhe auditimi dhe ka të integruar ruajtjen e të dhënave. Ajo ndërveprom me shumë standarde teknike të mbështetura nga EU. Kur ju përdorni CKAN, ju duhet një funksionalitet CMS, e cila nënkupton që ju duhet një sistem i veçuar i menaxhimit të përmbajtjes. Rekomandohet Drupal, Wordpress dhe Django. Shkoni në http://ckan.org për më shumë informacione dhe demostrim direkte.
DKAN
~~~~~~~~~~
Zhvilluar nga Drupal, DKAN është një tjetër sistem Katalog për të Dhëna të Hapura me kodburim të hapur, i cili rekomandohet shpesh dhe plotëson kërkesat e projektit të Shteteve të Bashkuara të të Dhënave të Hapura. Softueri është një ofertë plotësuese për CKAN. Megjithatë, DKAN bazohet në Drupal dhe vjen i integruar me një sistem për menaxhimin e të dhënave, i cili mund të integrohet lehtësisht në sisteme të tjera të menaxhimit të përmbajtjes. Për një demostrim direkte të DKAN, shkoni në http://demo.getdkan.com/
Openrefine
~~~~~~~~~~
Një mjet për analizimin dhe pastrimin e dataseteve. Është një mjet nga Google. http://openrefine.org/
Mjeti i Certifikimit ODI (beta)
~~~~~~~~~~
Insituti i të Dhënave të Hapura ka zhvilluar një mjet vetë-vlerësimi i cili teston maturinë e dataseteve dhe të disa aspekteve në lidhje me licensën dhe të qenurit të hapur. Vlerësoni cilat hapa duhet të merni për t;i lejuar të tjerët t'i gjejnë datasetet tuaja më lehtësisht. https://certificates.theodi.org/
Datatank
~~~~~~~~~~
Datatank është një softuer me kodburim të hapur, si CKAN, Drupal dhe Elastic Search, i cili ju lejon të tranformoni një dataset në një HTTP API http://thedatatank.com/
.. image:: ../images/Open_Data_Goldbook_Graphics_p70A.png
:alt:
Snorql
~~~~~~~~~~
Ky mjet është i dobishëm për të mësuar pyetësorë në SPARQL.
http://snorql.netport.org/
.. image:: ../images/Open_Data_Goldbook_Graphics_p70B.png
:alt:
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment