Commit b7a0f5d2 authored by Sidorela Uku's avatar Sidorela Uku

Update shtojca_3.rst

parent bc48eb20
Pipeline #229 failed with stages
in 1 minute and 6 seconds
......@@ -6,8 +6,8 @@ Shtojca 3 - Procesi Ekstrakto, Transformo , Publiko (ETP)
Publikimi i të dhënave si të Dhëna të Hapura mbivendoset me procecin e magazinimit të të dhënave ekzistuese të quajtur ETL (Ekstrakto, Transformo, Ngarko (load)) . Është e përshtashme për ta nxitur këtë proces si plan, duke qenë se teknikat janë vendosur. Kështu nuk ka nevojë për teknika të reja.
.. image:: ../images/Open_Data_Goldbook_p63.png
:alt: The ETP process
.. image:: ../images/Open_Data_Goldbook_Figure17.png
:alt: A visualisation of the Extract, Transform, Publish process
Procesi ETP ka tre hapa:
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment