Commit d3bd5e52 authored by Sidorela Uku's avatar Sidorela Uku

Add new file

parent 1e87fb6e
Pipeline #210 failed with stages
in 1 minute and 1 second
================
5. Sigurimi dhe monitorimi i suksesit
================
Për të siguruar dhe monitoruar suksesin e inciativës suaj të të Dhënave të Hapura, është e rëndësishme të përfshini ri-përdoruesit, të monitorojnë elementet kyç të iniciativës suaj. Kjo do ju mundësojë ju të përmirësoni gradualisht punën tuaj duke u bazuar në komentet nga ri-përdoruesit dhe duke mësuar nga treguesit tuaj kyç të monitorimit.
.. image:: ../images/Open_Data_Goldbook_Figure99.png
:alt: Ensuring and Monitoring Success
Pas publikimit të të dhënave dhe pasi keni vendosur ciklin e jetë së të dhënave, është koha për hapin e fundit: Vlerësimi i suksesit të implementimit tuaj. Eksperienca juaj është një burim i mirë për përmirësime. Pasi të vlerësoni tërësisht përpjekjet, metrikat dhe përfitimet tuaja, rishikoni politikën tuaj dhe strategjinë tuaj dhe përshtateni ku është e nevojshme. Nga ajo cfarë mësuat, çfarë mund të përmirësohet? Formuloni hapat e radhës dhe implementojini ato. Nga këtu ju mund të nisni Ciklin e jetës së të Dhënave të Hapura dhe ti mbani ato në punë të vazhdueshme.
Një hap i parë për të matur suksesin është angazhimi i ripërdoruesve. Aksionerët tuaj do të luajnë një rol kyc në nënvizimin e përfitimeve dhe shqetësimeve të aktiviteteve të të Dhënave të Hapura. Një hap i dytë lidhet me monitorimin e iniciativës suaj të të Dhënave të Hapura.
.. toctree::
:maxdepth: 2
engaging_users
monitoring
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment