Commit ed30ae97 authored by Sidorela Uku's avatar Sidorela Uku

Add new file

parent d87a0e48
Pipeline #231 failed with stages
in 1 minute and 9 seconds
================
Shtojca 4 - Modeli i angazhimit në të Dhënat e Hapura
================
**(Davies, T. 2012)**
+------------------------------------+------------+
| Vlerësimi në shkallën e angazhimit | Header 2 |
+====================================+============+
| ★ - NJE YLL + Janë zgjedhjet e tua në lidhje me llojin e të dhënave që ju publikoni, si janë të strukturuara dhe mjetet dhe mbështetja e mundësuar përreth tyre bazuar në nevojat dhe kërkesat e komunitetit?|
| I orientuar nga kërkesa + Keni gjetur mënyra për të dëgjuar kërkesat e njerëzve për të dhëna dhe në lidhje me të Dhënat e Hapura?
+------------------------------------+------------+
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment